سفارش تبلیغ
صبا ویژنپراکلیتوس آمده

بعد از پادشاهی حضرت سلیمان ، پادشاهان یهودی قدرت معنوی نداشتندبلکه فقط قدرت اجرایی داشتند ؛از کاهنان کمک گرفتند تا قدرت معنوی آنها هم بین مردم زیادتر شود . کاهنان بر روغن مقدس دعاهایی خواندن و آن روغن را به پادشاه مالیدن تا قدرت معنویش افزایش یابد و به پادشاهی که روغن مالی شده بود ماشیح می گفتند و از او انتظار داشتند عدالت را رعایت کند و ظلم را ریشه کن .
کسانی در تاریخ هستند که ماشیح نامیده می شوند در حالی که اصلا روغن مالی نشده اند از جمله کورش کبیر که یهودیان را از دست بخت نصر نجات داد و حضرت عیسی علیه السلام که مردم انتظار داشتند تا او عدالت را بر پا کند.نوشته شده در یکشنبه 90/3/8ساعت 5:21 عصر توسط ستاره قطبی نظرات ( ) |


Design By : Pichak